Základné Funkcie Striech

Zdieľaj článok

Základné funkcie a požiadavky na strešné konštrukcie

Účelom strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, pričom strecha musí plniť statické, konštrukčné požiadavky, požiadavky z hľadiska tepelnej techniky, akustiky a denného osvetlenia, rôzne funkčné a prevádzkové, protipožiarne, ekonomické, architektonické a estetické požiadavny a požiadavky z hľadiska trvanlivosti a životnosti.

Za vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia na strechu, považujeme:

  • teplotu a jej výkyvy,
  • účinky slnečného žiarenia,
  • intenzitu dažďa,
  • výšku snehovej pokrývky,
  • množstvo spádu,
  • chemické zloženie exhalátov,
  • hluk a otrasy,
  • vplyv vonkajšej prevádzky a pod.

Konštrukcia a tvar striech

Súvislosť medzi konštrukciou a tvarom ukážeme na príklade troch najdôležitejších strešných detailov – hrebeňa, štítovej hrany a odkvapu.

Presah strechy

Presah strechy najlepšie zabezpečuje dlhú životnosť konštrukcie. Ideálnym spôsobom zaručuje ochranu konštrukcií nachádzajúcich sa pod ním. Riešenie konštrukcie môže umožňovať nezávislý pohyb strecha a stavebného telesa, ako aj vetranie. Je zaujímavé, že tento spôsob vyhotovenia sa na určitý čas úplne vytratil z módnych trendov v architektúre. V súčasnosti pozorujeme renesanciu tohto účelného riešenia.

Presah strechy

Ukončenie strechy v jednej rovine so stenou

Požiadavka vytvárať nenáročné a hranaté stavebné objekty nachádza vyjadrenie v ukončení strechy v jednej rovine so stenou. Takéto tvary v princípe odporujú konštrukčným zásadám strešných detailov. Riešeniami so štvorhrannými žľabmi a odkvapovými strešnými žľabmi sa môže pri dôkladnom naprojektovaní a vyhotovení predísť poruchám. Napriek tomu strecha nie vždy splní svoju ochrannú funkciu pre stavebné teleso.

Ukončenie strechy v jednej rovine so stenou

Príklady na obidve stavebné riešenia nájdeš medzi našimi referenciami.

Tvar strechy a stavebný objekt

V dejinách stavebníctva sa často porušuje overená nedotknuteľná téza, že by sa strecha a stavebné teleso mali utvárať ako jeden celok. V časoch, keď drahá doprava obmedzovala použiteľnosť stavebného materiálu, jednotnosť budovy ovplyvňovali len miestne zdroje. Aj klimatické podmienky a obmezdené možnosti konštrukcie sa prejavili v spoločných znakoch obvodovej steny a strechy. Súčasná pestrosť materiálov a bohatý výber konštrukcií poskytujú takmer nevyčerpateľné možnosti. Musí sa preto vyvinúť vedomie pre celkový systém, ktorý prijateľne zladí oba hlavné komponenty – strechu a stavebné teleso. Aby sa dosiahla táto jednota, projekt a konštrukciu strechy a stavebné teleso treba posudzovať vo vzájomných súvislostiach. Napríklad pri výbere jasnej sedlovej strechy je podmienkou aj geometricky jednoduchý tvar pôdorysu.

Funcia a význam

Tvar strechy vyplynul z potrieb konštrukcie. Svojou exponovanou polohou sa strecha stala symbolom najdôležitejších funkcií ľudského obydlia. Tým strecha nadobúda aj významy, ktoré prenikli hlboko do ľudského vedomia. Šikmá strecha je nositeľom časti nášho kultúrneho dedičstva a toto spojenie sa už nedá prerušiť. Architekt zodpovedný za konštrukciu a za stvárnenie je potom postavený pred úlohu použiť takto vnímanú stavebnú konštrukciu. Žijeme v čase, keď treba uskutočniť rozhodujúce zmeny v architektonickom konaní, a strecha nemôže byť výnimkou. Konštruktér musí stre- chu zbaviť mýtických prepojení a predsudkov a musí sa vyrovnať so zmenami, ktoré vyžaduje životné prostredie a spoločnosť. Pri konzekventnom prístupe k novým úlohám sa môžu vytvoriť nové tvary, ktoré ukážu cestu z vnímania krásy poznačeného zakorenenými skúsenosťami. Ak však nahliadneme do dejín, zistíme, že nové prejavy si musia vydobyť svoju opodstatnenosť a s ňou spojený pojem krásy je uznaním ich spoločenskej nevyhnutnosti.

ďalšie články

Strechy

Základné Funkcie Striech

Základné funkcie a požiadavky na strešné konštrukcie Účelom strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, pričom strecha musí plniť statické, konštrukčné požiadavky, požiadavky

čítaj ďalej »